หน้าแรกข้อมูลวิทยาลัยฯ

ข้อมูลวิทยาลัยฯ

 1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
 2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
 3. ประวัติสถานศึกษา

 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์P2108166 re

ที่ตั้ง 9/2 ซอย 26 ถนน เพชรเกษม ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110 โทรศัพท์ 074 – 253231-2 โทรสาร 074 - 360080 [ดูแผนที่ตั้ง]

สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา

สภาพชุมชนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ตั้งอยู่มีประชากรค่อนข้างหนาแน่น ประมาณ 70,000 คน (ข้อมูลจากเทศบาลนครหาดใหญ่) มีอาณาเขต

   • ทิศเหนือ จดชุมชนบ้านบางแฟบ
   • ทิศใต้ จดชุมชนตลาดพ่อพรหม
   • ทิศตะวันออก จดชุมชนวัดหาดใหญ่ในและคลองอู่ตะเภา
   • ทิศตะวันตก จดชุมชนวัดหาดใหญ่ใน

P1283392 reประชากรในชุมชนนับถือถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ ผู้ปกครองนักเรียนประกอบอาชีพ รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ และแม่บ้าน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

วิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ใกล้กับสถานประกอบการ สถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การคมนาคมสะดวกสบาย ประเพณีท้องถิ่นที่ชุมชนปฏิบัติสืบทอดกันมา เช่น ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีหล่อเทียนพรรษา เป็นต้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 รวมระยะเวลา 40 ปี โรงเรียนได้สร้างความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมืออันดีกับชุมชนมาโดยตลอด ทำให้ชุมชนและผู้ปกครองมีความเชื่อถือ โดยส่งบุตรหลานมาเรียนและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี นักเรียนมีพื้นฐานทางครอบครัวที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถปรับตัวได้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารวิทยาลัยฯ มีเครือข่ายผู้ปกครอง มีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงชมรมศิษย์เก่า ให้การสนับสนุนและพัฒนาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง มีผู้ปกครองนักเรียนเป็นเครือข่ายช่วยดูแลนักเรียนเพื่อร่วมกันพัฒนาและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประวัติสถานศึกษา

P2288268 reโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร. 0-7425-3231-2 ตามใบอนุญาต เลขที่ 1/2519 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2519 เดิมตั้งอยู่ในโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์ สายสามัญโดยมีท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนแห่งแรกใน อำเภอหาดใหญ่ เพราะท่านได้เล็งเห็นถึงการศึกษาของเยาวชน

ครั้นถึง พ.ศ.2521 ก็ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองมาก สถานที่เรียนไม่พอจึงย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบันนี้โดยได้รับที่ดินจาก คุณพ่อไพรัช คุณแม่พิศ สัตยารักษ์

ต่อมา พ.ศ. 2527 ก็ได้รับการร้องขอจากศิษย์ และผู้ปกครองรวมทั้งผู้ใหญ่ในกรมฯ สนับสนุนให้เปิดสอนในระดับ ปวส. ด้วยเพราะจะได้ไม่ต้องเข้าเรียนต่อในกรุงเทพฯ จะได้คลายความห่วงใยในการจากไกลและความแออัดของเมืองหลวง จึงได้ขออนุญาตเปิดสอนในระดับ ปวส. ขึ้นชื่อว่า “โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ” โดยมีท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้บริหารดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต

ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ ได้รวมกิจการกับโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์” ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) ปี พ.ศ. 2554

นอกจากการเรียนการสอนแล้วก็ได้พยายามส่งเสริมด้านกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้แสดงออก ซึ่งความสามารถของแต่ละบุคคลได้ทำงานและอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะได้ฝึกความรับผิดชอบ และรู้จักการเสียสละต่อส่วนรวมให้ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

 

Last modified on วันพฤหัสบดี, 08 กันยายน 2559 08:01วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

9/2 ซอยเพชรเกษม 26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 0-7425-3231-2 โทรสาร 0-7436-0080

Online

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์